Arbeid & Ziekte

Werk
Werk is voor mensen belangrijk en neemt een belangrijke plaats in het leven in. Het geeft betekenis aan uw leven en uw zelfbeeld wordt er mede door bepaald. Naast de individuele belangen is er ook een sociale dimensie. Werk en werkomgeving zijn voor velen van ons een tweede thuis.

Goede medewerkers horen het belangrijkste kapitaal van een organisatie te zijn, een voorwaarde voor continuïteit en groei ten behoeve van allen die betrokken zijn, waaronder ook collega’s, directie, klanten, afnemers en de ondernemers zelf.

Als relaties in de werksfeer verstoord raken of dreigen te raken, grijpt dat diep in, bij zowel de werknemer als de werkgever. En als ze blijven smeulen of zelfs escaleren zullen de gevolgen daarvan niet onopgemerkt blijven.

Ziekte in werk
Het is een feit: ruim 65% van de medewerkers in Nederland meldt zich ziek vanwege psychische klachten (Bron: TNO). Langdurig piekeren over problemen op het werk of thuis zorgen voor slaaptekort en stress, met alle gevolgen van dien. (Langdurig) verzuim ligt op de loer.

Arbowet
De regels van de Arbowet, in combinatie met de vaak magere communicatie tussen werkgever en werknemer bij ziekte, leiden snel tot een formele naleving van de Wet Verbetering Poortwachter, waarbij de werknemer zich aangevallen en tekortgedaan voelt en de werkgever zich machteloos en daarmee ook tekortgedaan.

Kosten zieke medewerker
De kosten van een zieke werknemer kunnen oplopen tussen de €200 en €400 per dag voor de werkgever.

Arbeidsmediation
Bij arbeidsmediation hoeft het niet altijd om een geëscaleerd conflict te gaan. Sterker nog, als er sprake is van een verstoring in de communicatie, die ten koste gaat van het werk of de werkrelatie, adviseren wij de inzet van mediation. Dit stelt beide partijen in de gelegenheid met een neutrale, deskundige derde, de oorzaak van het geschil snel op tafel te krijgen en daarmee de weg naar een escalatie te voorkomen. In deze fase kan een enkel gesprek met een arbeidsmediator al nieuwe inzichten opleveren en de zaak vlot trekken.

Mediation bij arbeidsconflict en ziekte
Bij een mediation waarbij sprake is van ziekte van de werknemer door een arbeidsconflict, is het van belang met behulp van uw arbodienst, zo spoedig mogelijk een mediationtraject op te starten. De mediator start namelijk – samen met werknemer en werkgever – direct met het in kaart brengen van pijnpunten die spelen, zodat er direct een volledige openheid ontstaat in het gesprek en er gezamenlijk, constructief gezocht kan worden naar passende, duurzame oplossingen. Uiteindelijk gaat dit u en de andere partij rust geven, kosten besparen en maakt het de doorstart van een succesvolle samenwerking mogelijk.

Exit Mediation
Indien een herstel van de relatie niet meer mogelijk of wenselijk is voor beide partijen, dan volgt een exit-mediation. Hierbij is het streven van de mediator dat beide partijen tot  passende, duurzame beëindigingsafspraken komen. Deze worden vastgelegd in een beëindigingsovereenkomst. Zeker zo belangrijk is dat tijdens deze mediation – naast de zakelijke afspraken – ook de relatie op een voor beide partijen tevredenstellende manier kan worden afgerond.